algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van PSHVelp

                                                   

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: PSHVelp, gevestigd aan de Graslaan 37-3, 6833 CD Arnhem tevens handelend onder de naam ArbeidsBrein.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van diensten.
 3. Diensten: werkzaamheden die door de opdrachtnemer worden verricht in het kader van begeleiding, coaching, trainingen en bedrijfsadvies zoals vastgelegd in de overeenkomst.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening in het kader van re-integratie, psychosociale hulpverlening en bedrijfsadvies.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen van de opdrachtgever(s) alsmede op iedere overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.
 2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk door de opdrachtnemer worden overeengekomen.

Artikel 3. Tot stand komen overeenkomst

 1. Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen.
 2. De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke opdracht van de opdrachtgever en de schriftelijke aanvaarding van de opdrachtnemer.
 3. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

Artikel 4. Honorarium en onkosten

 1. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden. Tenzij afwijkende afspraken schriftelijk zijn gemaakt wordt het honorarium berekend op basis van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het tevoren overeengekomen uurtarief.
 2. De opdrachtgever is tevens de onkosten verschuldigd aan de opdrachtnemer, die onder meer kunnen bestaan uit reiskosten, telefoon-, fax- en portokosten en eventuele huur van een gespreksruimte.
 3. Voorschotten aan en kosten van ingeschakelde derden worden aan de opdrachtgever doorberekend.
 4. Alle door de opdrachtnemer genoemde tarieven en prijzen zijn in euro’s en exclusief de verschuldigde btw. De opdrachtnemer kan de opdrachtgever vragen zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn factuur.

Artikel 5. Betaling

 1. Facturen van de opdrachtnemer dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de toepasselijke wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag alsmede de (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde openstaande bedrag.                 

Artikel 6. Tussentijdse beëindiging

 1. Ingeval de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, zonder verlies van aanspraak op het overeengekomen honorarium, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.
 2. De overeenkomst eindigt automatisch met onmiddellijke ingang:
  1. Aan het einde van de overeengekomen duur van de opdracht.
  2. Met wederzijds goedvinden.
  3. Door liquidatie, faillietverklaring dan wel surséance van betaling van de opdrachtgever.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade voortvloeiende uit of verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft.
 2. In elk geval beperkt de opdrachtnemer haar aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever tot maximaal het factuurbedrag in verband met de door haar verrichte werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.
 3. Eventuele klachten moeten worden ingediend binnen 8 dagen na de dag waarop de klacht is ontstaan of ontdekt, bij gebreke waarvan een eventuele klacht niet meer in behandeling behoeft te worden genomen en de opdrachtgever geacht wordt de uitvoering van de overeenkomst te hebben goedgekeurd. De opdrachtgever dient eventuele schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij de opdrachtnemer te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 4. In ieder geval vervallen alle aanspraken uiterlijk één jaar nadat een gebeurtenis, die tot aansprakelijkheid kan leiden, heeft plaatsgevonden, althans ter kennis is gekomen of had kunnen komen van de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever is volledig aansprakelijk jegens de opdrachtnemer voor de schade die de opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden mocht lijden wegens het niet naleven door de opdrachtgever of zijn werknemers van de bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle rechtsvorderingen van derden die verband houden met een schending door de wederpartij of derden die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, zoals werknemers, van zijn verplichtingen uit de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst. Voorts vrijwaart de opdrachtgever de opdrachtnemer en alle voor hem werkzame personen voor alle aanspraken en vorderingen van derden wegens een (al dan niet vermeende) inbreuk op rechten van derden of wegens strijd met enig wettelijk voorschrift of andere relevante regelgeving. De opdrachtnemer zal in dat geval door de opdrachtgever volledig schadeloos worden gesteld voor alle kosten, schaden en interesten die voor de opdrachtnemer en de voor hem werkzame personen mochten ontstaan, met inbegrip van de volledige juridische kosten.

Artikel 8. Inschakeling derden 

 1. Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten zal de opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is de opdrachtnemer niet aansprakelijk.
 2. Evenmin is de opdrachtnemer aansprakelijk voor fouten c.q. tekortkomingen van de door haar voor risico en voor rekening van de opdrachtgever ingeschakelde derden.
 3. In elk geval beperkt de opdrachtnemer haar aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever tot maximaal het factuurbedrag in verband met de door haar verrichte werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.

Artikel 9. Geheimhouding 

 1. Voor zover de opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst of de van toepassing zijnde gedragsregels een geheimhoudingsplicht heeft komt deze te vervallen richting de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar indien de opdrachtnemer een beroep doet op de aansprakelijkheidsverzekeraar in verband met een aansprakelijkheidsstelling.

Artikel 10. Slotbepalingen

 1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. De opdrachtnemer is in zijn hoedanigheid van arbeidsdeskundige onderworpen aan de Beroepscode en Tuchtrechtregistratie Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA).
 3. De opdrachtnemer is in zijn hoedanigheid van psychosociaal therapeut onderworpen aan de Beroepscode en Tuchtrechtregistratie Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).
 4. De administratie van de opdrachtnemer geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de opdrachtgever verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden. De opdrachtnemer en de opdrachtgever erkennen dat elektronische communicatie, zoals met name e-mail berichten, als bewijs kan dienen.
 5. Alle geschillen tussen partijen zullen, indien noodzakelijk, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de opdrachtnemer.

 

Arnhem, 15 december 2017